Regulamin sklepu internetowego „Randka w pudełku”

Regulamin sklepu internetowego „Randka w pudełku” 

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej ”Regulaminem”, określa zasady korzystania ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem URL www.randkawpudelku.pl oraz treść umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu.

2. Dokonywanie zakupów w Sklepie wymaga od Klienta posiadania aktywnego konta poczty elektronicznej email. W przypadku zakupu produktu elektronicznego dodatkowo konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego: 

a) dostęp do Internetu, standardowy system operacyjny

b) standardowa przeglądarka internetowa

c) standardowa przeglądarka plików .pdf (np. AdobeReader),

d) posiadanie aktywnego adresu e-mail.

3. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym Regulaminem.

4. W trakcie realizacji zamówienia oraz w zakresie wszelkich roszczeń, wynikających z umów sprzedaży zawieranych na podstawie niniejszego Regulaminu, Kupującego obowiązuje Regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu Zamówienia.

5. Postanowienia dotyczące konsumenta zawarte w Regulaminie stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością nierejestrowaną.

6. Kupujący może dokonać w Sklepie rejestracji w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

7. Sprzedający nie pobiera opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość. Sprzedający nie pokrywa jednocześnie kosztów kupującego, które ten ponosi z tytułu prowadzenia ze Sprzedającym komunikacji z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.  

§ 2 Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:

1. Cennik dostaw – znajdujące się na podstronie internetowej Sklepu zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów.

2. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.

3. Kupujący – podmiot dokonujący zakupu w Sklepie, inaczej zwany Klientem.

4. Karta Produktu – podstrona sklepu zawierająca informacje o poszczególnych produktach oferowanych przez Sprzedającego.

5. Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia albo produkt elektroniczny (np. pliki z e-bookiem).

6. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 

7. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca czynności prawnej we własnym imieniu w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej.

8. Przedsprzedaż – forma sprzedaży z wydłużonym terminem na wysyłkę Produktu, wskazanym przez Sprzedającego wraz z pozostałymi szczegółowymi zasadami przedsprzedaży w Karcie Produktu. 

9. Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki i zasady korzystania ze Sklepu oraz nabywania w nim Produktów.

10. Sklep – serwis internetowy Sprzedającego dostępny pod adresem www.randkawpudelku.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie dokonując zakupu Produktu.

11. Sprzedający – Małgorzata Kaczmarek prowadząca działalność nierejestrowaną z siedzibą w Łodzi.

12. Termin realizacji – podana na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych, w ciągu których możliwe jest powierzenie produktu przewoźnikowi, wydanie produktu przez Sprzedającego Kupującemu w siedzibie Sprzedającego lub wysłanie produktu elektronicznego na wskazany przez Kupującego adres e-mail. Termin realizacji jest liczony od dnia wpływu środków na konto Sprzedającego w przypadku przedpłaty lub od dnia złożenia Zamówienia w przypadku wysyłki za pobraniem.

13. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone Sprzedającemu za pośrednictwem Sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i liczbę Produktów stanowiących przedmiot umowy, cenę, rodzaj i koszt dostawy, rodzaj płatności, miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego, a w przypadku produktów elektronicznych także adres e-mail Kupującego, na który ma być wysłany produkt.

§ 3 Wykonanie umowy

1. Wydanie Produktów następuje w chwili dostawy, a w przypadku produktu elektronicznego w chwili otrzymania wiadomości e-mail przez Kupującego z tym produktem.

2. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy (Produktu) przechodzi na Kupującego z chwilą dostawy, a w przypadku produktu elektronicznego w chwili otrzymania wiadomości e-mail przez Kupującego z tym produktem.

3. Własność Produktu przechodzi na Klienta z chwilą dostawy, a w przypadku produktu elektronicznego w chwili otrzymania wiadomości e-mail przez Kupującego z tym produktem. 

4. Dostawa Produktu dostępna jest tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku produktu elektronicznego również poza jej granicami, o ile nie będzie się to wiązało z jakimikolwiek dodatkowymi opłatami dla Sprzedającego.

§ 4 Zasady dokonywania zakupów

1. Opis Produktu zawarty na stronie internetowej zawiera następujące informacje:

a. dokładny opis danego Produktu i jego cech, z wyjątkiem Produktów sprzedawanych w Przedsprzedaży;

b. cenę jednostkową wraz z podatkami, 

c. wysokość opłaty za transport, dostarczenie lub usługi pocztowe, 

d. termin wysyłki przez Sprzedawcę.

2. Zawarcie Umowy następuje w chwili złożenia Zamówienia.

3. Przed złożeniem Zamówienia wymagana jest akceptacja Regulaminu przez Kupującego.

4. Składanie zamówienia odbywa się za pomocą formularza, dostępnego na stronie Sklepu po naciśnięciu przycisku – „zamawiam z obowiązkiem zapłaty” pod/obok opisu danego produktu, lub w podsumowaniu koszyka zakupów.

5. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przesyłane jest automatycznie po złożeniu zamówienia przez Klienta na wskazany przez niego adres e-mail.

6. Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji po zapłacie Ceny. W przypadku braku zapłaty w terminie 2 Dni Roboczych od dnia złożenia zamówienia Sprzedający ma prawo do jednostronnego anulowania Zamówienia. Zamówienie jest anulowane w chwili złożenia oświadczenia.

7. Wysłanie Produktu następuje w terminie określonym na Karcie Produktu liczonym od zapłaty Ceny, a dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na Kartach Produktów.

8. Dostawa dokonywana jest za pośrednictwem przewoźnika zgodnie z opcją wybraną przez Kupującego przy składaniu zamówienia lub innym transportem uzgodnionym przez Strony. W przypadku produktu elektronicznego dostawa nastąpi poprzez wysyłkę na adres e-mail podany w Zamówienia.

§ 5 Cena i jej zapłata

1. Cena każdego z Produktów jest zawarta w Karcie Produktu

2. Wszystkie Ceny wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto. Ceny Produktów nie zawierają kosztu dostawy.

3. W Sklepie honorowane są następujące sposoby płatności:

a. przelew,

b. system płatności elektronicznych.

c. płatność za pobraniem

4. Sprzedający umożliwia zapłatę Ceny automatycznie przez system płatności elektronicznych bezpośrednio po złożeniu zamówienia. 

5. Koszty przesyłki zostały określone w Cenniku dostaw. 

6. Faktura dołączana jest do Produktu lub wysyłana Kupującemu drogą elektroniczną.

§ 6 Reklamacje (rękojmia za wady)

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedającego względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w tym art. 556-576 Kodeksu Cywilnego).

2. W przypadku, gdy Kupujący nie jest konsumentem na podstawie art. 558 § 1 k.c. wyłączona będzie odpowiedzialność Sprzedawcy za wady rzeczy z tytułu rękojmi. Powyższe wyłączenie, zgodnie z treścią art. 5564 w zw. z art. 558 § 1 zd. 2 Kodeksu cywilnego, dotyczy również Klientów, będących osobami fizycznymi zawierającymi ze Sprzedającym umowy bezpośrednio związane z ich działalnościami gospodarczymi, gdy z treści tych umów wynika, że nie posiadają one dla tych osób charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nich działalności gospodarczych, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

3. Reklamacje mogą być składane w formie pisemnej na adres: ul. Srebrzyńska 75 m. 49, 94-209 Łódź, lub mailem na adres: randkawpudelku@gmail.com. 

4. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od ich zgłoszenia. Brak rozpatrzenia reklamacji we wskazanym terminie nie oznacza jej uwzględnienia.

5. Kupujący zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji w formie pisemnej lub dokumentowej, wg wyboru Kupującego.

6. Uprawnienia Kupującego przewidziane w niniejszym paragrafie są wyłącznymi uprawnieniami w przypadku wady Produktu. 

§ 7 Odpowiedzialność Sprzedającego

1. Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów, do których będzie miał zastosowanie niniejszy Regulamin, będzie ograniczona do wysokości łącznej ceny Produktów, będących przedmiotem pojedynczej umowy oraz tylko do przypadków, w których szkoda powstała z winy umyślnej Sprzedającego

2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści. 

§ 8 Prawo do odstąpienia od umowy 

1. Na podstawie art. 27 w zw. z art. 38a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827 z późn. zm.)(dalej zwanej jako: Prawo konsumenckie) Kupującemu będącemu Konsumentem lub osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa Sprzedającego, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 Prawa konsumenckiego.

2. W takim przypadku termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa wynosi 14 dni od momentu dostarczenia rzeczy Kupującemu lub osobie trzeciej innej niż przewoźnik wskazanej przez Kupującego. W przypadku zakupu towarów, które są dostarczane partiami lub w częściach termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie ostatniej partii lub części dostarczanych towarów. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Kupujący może złożyć na ustawowym formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, dostępnym na stronie https://www.uokik.gov.pl/download.php?id=1216 lub w jakiejkolwiek innej formie pod warunkiem, że będzie ono jednoznaczne, w tym elektronicznie przesyłając oświadczenie na adres e-mail: randkawpudelku@gmail.com. 

4. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Kupującemu na e-mail (podany przy zawieraniu umowy lub inny, jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

6. Kupujący ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

7. Kupujący odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.

8. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Ponadto Kupujący ponosi odpowiedzialność za zniszczenie, uszkodzenie lub utratę rzeczy do czasu jej dostarczenia i przyjęcia przez Sprzedającego.

9. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Kupującego zwróci Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Kupujący wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Kupującemu dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego. 

10. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Kupujący, chyba, że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla Sprzedającego z żadnymi kosztami.

11. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Kupującego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

12. Kupującemu zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

d. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę

e. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. (Oznacza to, że w przypadku produkty elektroniczne prawo do odstąpienia nie przysługuje.)

§ 9 Autorskie prawa majątkowe

1. Sprzedający informuje, że w skład Produktów będą wchodziły utwory w rozumieniu ustawy z dn. 04.02.1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych, do których autorskie prawa majątkowe będą przysługiwać Sprzedającemu.

2. Uwzględniając treść ust. 1 przez umowę sprzedaży zawieraną na podstawie niniejszego Regulaminu Kupujący będzie nabywał wyłącznie prawo do korzystania z zawartych w Produkcie utworów dla swoich potrzeb, zgodnie z przeznaczeniem Produktu.

3. Zabrania się kopiowania, rozpowszechniania i innych niż wskazanych w ust. 2 form korzystania z zawartych w Produktach utworów bez wyraźnej, odrębnej zgody Sprzedającego wyrażonej w formie dokumentowej pod rygorem nieważności.

§ 10 Postanowienia końcowe 

1. Na umowy zawarte na podstawie niniejszego Regulaminu składają się następujące dokumenty według poniższej hierarchii (dokument pierwszy przeważa): 

a) Niniejszy Regulamin.

b) Oferta zawarta w Karcie Produktu

c) Zamówienie

2. Sprzedający zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.

3. Umowy zawarte na podstawie niniejszego Regulaminu podlegają prawu polskiemu. 

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

5. Stwierdzenie nieważności pojedynczych postanowień nie ma wpływu na ważność pozostałych postanowień niniejszego Regulaminu.

6. Spory wynikające z umów zawartych na podstawie niniejszego Regulaminu rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedającego. 

7. Informacje w zakresie możliwości skorzystania przez Klienta  będącego konsumentem (z wyłączeniem Osoby Fizycznej Prowadzącej Działalność Gospodarczą dokonującej transakcji nieposiadającej dla niej charakteru zawodowego) z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

a) http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

b) http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;

c) http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php;

8. Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a) Stały polubowny sąd konsumencki działający przy Inspekcji Handlowej- możliwość zwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;

b) wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej możliwość zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego do  czasu zakończenia sporu między Klientem a Sprzedającym;

c) powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów lub organizacja społeczna, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl

d) platformie Online Disputes Resolution (ODR) dostępnej pod adresem:  http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 

9. Dokonanie przez Kupującego cesji wierzytelności oraz innych praw i obowiązków wynikających z umów, do których będzie miał zastosowanie niniejszy Regulamin, jest dopuszczalne wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Sprzedającego.

10. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 11.10.2021 r.